PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?
Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, sürücünün belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması maksadıyla, beden ve zihin ile ilgili özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme-değerlendirme yöntemidir. Ölçüm ve değerlendirme sonucunda olumlu netice alındığında psikoteknik belgesi verilir.
 
PSİKOTEKNİK TESTİNDE ÖLÇÜMLEME VE DEĞERLENDİRME NEREDE NASIL YAPILIYOR?
Yetki belgesi almış özel kurumlarda yapılıyor. Sürücü, psikoteknik belgesi almak için 1 Resim, kimlik fotokopisi ve ehliyet fotokopisi ve ehliyet fotokopisi ile birlikte, Psikoteknik Belgesi vermeye yetki kuruma başvurur. Kurumda görevli psikolog ticari olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılı yapan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olup olmadıklarını belirleyen 60 dakika süreli testler uygular. Göstergeler olumlu ise, rapor verilir ve psikiyatri uzmanına gönderilir.
 
PSİKOTEKNİK BELGESİNDE SÜRÜCÜNÜN HANGİ ÖZELLİKLERİNE BAKILIYOR?   
Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihni özelliklerine yani; algılama, dikkat, hafıza, muhakeme ve benzeri yeteneklerine, psikomotor yetenek ve becerilerine yani tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu ve benzeri; tutum-davranışlarına, alışkanlık ve kişilik özelliklerine yani risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol ve benzeri davranışlarına bakılıyor. Neticede, kişinin sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir kanaate varılıyor. Kanaat olumlu ise, Psikoteknik belgesi veriliyor.
 
SRC BELGESİ İLE PSİKOTEKNİK ARASINDAKİ BAĞLANTI
4925 sayılı Karayolu Taşıma yönetmeliğine göre sürücülerde aranan şartlar SRC Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olunmasıdır. Her iki belgede birbirinden bağımsız olup, ticari araç kullanan kişilerden yetkili makamlardan alınması istenen belgelerdir.
 
Psikoteknik Raporunu Kimler Alır?
 
Ticari araç kullanan, yolcu, eşya ve kargo taşımacılığı sürücüler alır. Karayolu taşıma yönetmeliğinin 36 maddesi şöyledir;
 
Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;
a) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları, 
b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 
c) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları, 
ç) 66 yaşından gün almamış olmaları, 
d) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
e) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları, 
f) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
şarttır.
 
Psikoteknik Belgesi
 
Psikoteknik raporu almak için merkezimize test olarak psikoteknik raporu alacak olan sürücüler psikologlarımız tarafından yapılacak olan değerlendirmede incelenecek sürücü özellikleri psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülürerek kişiye rapor düzenlenir. Bu rapor uzman psikiyatristlerimiz tarafından onaylanarak resmi kuruluşa göndrilir ve üç nüsha halinde rapor teslim edilir